VEDTEKTER FOR NANNESTAD KAMMERKOR VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 1. MARS 2012 
 
§ 1 ORGANISASJON 
 
1.1 Nannestad Kammerkor, stiftet 1986, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Nannestad kommune. 
 
1.2 Koret er tilsluttet Norsk sangerforum via distriktsforbundet Akershus Korforbund. 
 
1.3 Koret er tilsluttet paraplyorganisasjonen Akershus musikkråd. 
 
§ 2 FORMÅL 
 
 Korets overordnede mål er å skape interesse for korsang, og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø, slik at koret kan presentere seg som et interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet.     Disse mål søkes nådd gjennom: a. god administrativ ledelse b. kortsiktig og langsiktig planlegging c. god økonomisk kontroll d. skolering av sangere e. konsertvirksomhet f. synliggjøring av virksomheten g. samarbeid med andre musikk-/kulturorganisasjoner samt kirkene i kommunen 
 
§ 3 MEDLEMSKAP 
 
3.1 OPPTAK AV MEDLEMMER a. Alle med interesse for sang kan tas opp som medlemmer av koret. b. Dersom dirigenten ønsker det, må den som søker medlemskap avlegge stemmeprøve. c. Minimumsalder for å kunne søke medlemskap er 14 år. d. Medlemskapet gjelder fra dato for opptak, med en gratis prøvetid på 6 måneder. Medlemskontingenten betales deretter fra første påfølgende 1. april eller 1. oktober. e. Koret tilbyr både ordinært og passivt medlemskap. 
 
3.2 MEDLEMMENES PLIKTER Et medlem plikter å: a. arbeide for å nå korets felles mål b. følge korets vedtekter c. rette seg etter de vedtak som blir fattet d. møte opp til alle øvelser og opptredener så langt det er mulig e. melde fravær til korets dirigent f. betale medlemskontingent innen fastsatt frist g. gi skriftlig melding til korets styre, ved ønske om permisjon eller utmelding 
 
3.3 SUSPENSJON/EKSKLUSJON a. Styret kan med minst 2/3 flertall suspendere et medlem b. Før vedtak fattes skal medlemmet gis anledning til å uttale seg c. Medlemmet kan anke vedtaket inn for første årsmøte d. Årsmøtet kan med 2/3 flertall gjøre endelig vedtak om å ekskludere et medlem 
 
§ 4 ÅRSMØTET 
 
Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. 
 
4.1 INNKALLING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET a. Årsmøtet trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst 4 ukers varsel. b. Saksliste skal følge innkalling. c. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal skriftlig og begrunnet være styret i hende senest innen den frist styret fastsetter i innkallingen. d. Senest 1 uke før årsmøtet skal styret sende ut årsberetning, regnskap, budsjettforslag, forslag på kandidater til valg, og dokumenter vedrørende andre saker som er fremmet på en vedtektsbestemt måte. e. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel, når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Saksliste og saksdokumenter skal følge innkallingen.  f. Både årsmøte og ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
g. På årsmøtet deltar med stemmerett:  alle kormedlemmer  styrets medlemmer i alle saker som ikke gjelder regnskap og årsberetning h. På årsmøtet deltar med tale- og forslagsrett, men uten  stemmerett:  æresmedlemmer  korets dirigent (dersom dirigenten betaler kontingent, blir hun/han å regne som fullverdig medlem med stemmerett) i. Bare de medlemmer som har oppfylt sine forpliktelser har  stemmerett. Er forpliktelsene ikke oppfylt, avgjøres spørsmålet om stemmerett av årsmøtet. 
 
4.2 ORDINÆR ÅRSMØTEBEHANDLING Det ordinære årsmøtet skal: a. velge møteleder b. velge møtereferent c. godkjenne innkalling d. godkjenne saksliste e. behandle årsberetning f. behandle revidert regnskap g. behandle saker i henhold til saksliste h. behandle budsjett og fastsette kontingent  i. velge tillitsapparat  
 
4.3 VALG Det ordinære årsmøtet skal velge: a. leder        (1 år) b. nestleder       (2 år) c. kasserer       (2 år) d. sekretær       (2 år) e. 1 styremedlem      (2 år) f. 2 varamedlemmer (numeriske) til styret  (1 år) g. 1 revisor       (1 år) h. 1 noteforvalter      (1 år) i. leder og 2 medlemmer til valgkomitè   (2 år) j. 1 varamedlem til valgkomitè    (1 år) k. 2 utsendinger til årsmøtet i distriktsforbundet (1 år) 
 
4.4 VALGBARHET  a. Valgbare til tillitsverv er alle kormedlemmer som har oppfylt sine  plikter. b. Alle tillitsverv er basert på prinsippet om villighet. 
c. Tillitsvalgte har rett til å nekte gjenvalg for like lang tid som de har tjenestegjort. 
 
4.5 AVSTEMMINGSMETODER  a. Skriftlig avstemming ved suspensjon og eksklusjon. b. Skriftlig valg dersom det er mer enn èn kandidat til vervet som skal besettes. c. Skriftlig avstemming bare hvis det forlanges i andre saker. d. Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er nedfelt i vedtektene. e. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, unntatt ved valg der resultatet avgjøres ved loddtrekning. 
 
4.6 PROTOKOLL  a. Det skal føres protokoll over forhandlingene. b. Protokollen skal underskrives av valgt leder og valgt møtesekretær. c. Utskrift av protokollen skal sendes korets medlemmer. 
 
§ 5 STYRET 
 
a. Koret ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer (numeriske). b. Styret velges av årsmøtet og skal lede koret i perioden mellom årsmøtene.  c. Lederen velges av årsmøtet for ett år.  d. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, men slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år, nestleder og sekretær det ene året, og kasserer og styremedlem det neste.  e. Styret har mandat til å nedsette nødvendige komiteer/utvalg i perioden, for eksempel note-/musikkutvalg hvor dirigenten er selvskrevent medlem. f. Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig, eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det. g. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer og leder eller nestleder er til stede. h. Ved stemmelikhet teller leder eller nestleders stemme dobbelt.  i. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet. j. Styret skal sende årsmelding til distriktsforbundet, og samtidig oppgi navnene på alle tillitsvalgte og dirigent.  k. Styret skal melde eventuelle adresseendringer til:  Akershus Korforbund  Norsk sangerforum 
 Kulturkontoret i Nannestad kommune  Andre samarbeidspartnere 
 
 
§ 6 VALGKOMITÈ  
 
a. Valgkomitèen består av 2 medlemmer samt 1 varamedlem valgt av årsmøtet. b. Valgkomitèens innstilling til valg skal leveres skriftlig til styret innen den frist som angis for innsending av saker i innkalling til årsmøtet.  
 
§ 7 ØKONOMI 
 
a. Korets økonomi er i hovedsak basert på en årlig medlemskontingent fastsatt av årsmøtet, og av tildelinger/tilskuddsordninger som tilstås over de offentlige kulturbudsjett.  b. Styret skal sørge for god regnskapsførsel og en betryggende forvaltning av koret midler og eiendeler.  c. Alle tillitsverv i koret er ulønnet. d. Alle dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsmannsarbeidet dekkes etter forhåndsavtale med styret. e. Regnskapsåret følger kalenderåret. f. Avsluttet regnskap skal revideres av årsmøtevalgt revisor før det legges fram for årsmøtet. g. Forslag til budsjett skal fremlegges årsmøtet for behandling. 
 
§ 8 VEDTEKTSENDRINGER 
 
a. Vedtektene kan bare endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall. b. Forslag til endringer må fremmes i samsvar med vedtektenes § 4.1 c. 
 
§ 9 OPPLØSNING 
 
a. Oppløsning av koret kan bare vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte. b. Forslag om oppløsning må oppnå minst 2/3 flertall for å være gyldig. c. Disponering av korets eiendeler og midler bestemmes med alminnelig flertall på samme møte.