VEDTEKTER FOR NANNESTAD KAMMERKOR
Oppdatert på årsmøtet 15.2.2024

 

§ 1 ORGANISASJON

 1.1 Nannestad Kammerkor, stiftet 1985, er et partipolitisk nøytralt blandet kor, lokalisert i Nannestad kommune.

 1.2 Koret er tilsluttet Norsk sangerforum og paraplyorganisasjonen Akershus musikkråd

§ 2 FORMÅL

Korets overordnede mål er å rekruttere og utvikle korsangere, og å arbeide for samlet musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø, slik at koret kan presentere seg som et interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet. Disse mål søkes nådd gjennom:

  1. Profesjonell direksjon
  2. God administrativ ledelse
  3. Kortsiktig og langsiktig planlegging
  4. God økonomisk kontroll
  5. Skolering av sangere
  6. Konserter og andre arrangement
  7. Synliggjøring av virksomheten i lokalmiljøet
  8. Samarbeid med andre musikk-/kulturorganisasjoner og kirkene i kommunen

 

§ 3 MEDLEMSKAP

 3.1 OPPTAK AV MEDLEMMER

a. Alle med interesse for sang kan tas opp som medlemmer av koret.

b. Dersom dirigenten ønsker det, må den som søker medlemskap avlegge stemmeprøve.

d. Medlemskapet gjelder fra dato for opptak, med en gratis prøvetid på 2 måneder.

 
3.2 MEDLEMMENES PLIKTER
Et medlem plikter å:

a. arbeide for å nå korets felles mål

b. følge korets vedtekter

c. rette seg etter de vedtak som blir fattet

d. møte opp til alle øvelser og opptredener så langt det er mulig

e. melde fravær til korets oppnevnte kontaktperson

f. betale medlemskontingent innen fastsatt frist

g. gi skriftlig melding til korets styre ved ønske om permisjon eller utmelding

h. Ved permisjon betaler medlemmet kontingent fram til permisjonen starter

 

3.3 SUSPENSJON/EKSKLUSJON

a. Styret kan med minst 2/3 flertall suspendere et medlem

b. Før vedtak fattes skal medlemmet gis anledning til å uttale seg

 

§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.

4.1 INNKALLING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET

a. Årsmøtet trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst 4 ukers varsel.

b. Saksliste skal følge innkalling.

c. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal skriftlig og begrunnet være styret i hende senest innen den frist styret fastsetter i innkallingen.

d. Senest 1 uke før årsmøtet skal styret sende ut årsberetning, regnskap, budsjettforslag, forslag på kandidater til valg, og dokumenter vedrørende andre saker som er fremmet på en vedtektsbestemt måte.

e. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel, når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Saksliste og saksdokumenter skal følge innkallingen. 

f. Både årsmøte og ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

g. Alle kormedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

h. Korets dirigent kan delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

i. Bare de medlemmer som har oppfylt sine forpliktelser har stemmerett. Er forpliktelsene ikke oppfylt, avgjøres spørsmålet om stemmerett av årsmøtet.


4.2 ORDINÆR ÅRSMØTEBEHANDLING
Det ordinære årsmøtet skal:

a. velge møteleder

b. velge møtereferent

c. godkjenne innkalling

d. godkjenne saksliste

e velge 2 protokollvitner

f. behandle årsberetning

g. behandle revidert regnskap

h. behandle saker i henhold til saksliste

i. behandle budsjett og fastsette kontingent 

j. velge tillitsapparat 

 

4.3 VALG Det ordinære årsmøtet skal velge:

a. leder (1 år)

b. Informasjonsansvarlig (2 år)

c. Økonomiansvarlig (2 år)

d. Arrangementsansvarlig (2 år)

e. Noteansvarlig (2 år)

f. 1 revisor (2 år)

g. 2 medlemmer til valgkomite (2 år)

 

4.4 VALGBARHET 

a. Alle kormedlemmer som har oppfylt sine plikter er valgbare til tillitsverv

b. Alle tillitsverv er basert på prinsippet om villighet.

 

4.5 AVSTEMMINGSMETODER 

b. Skriftlig valg dersom det er mer enn èn kandidat til vervet som skal besettes.

c. Skriftlig avstemming bare hvis det forlanges i andre saker.

d. Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er nedfelt i vedtektene.

e. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, unntatt ved valg der resultatet avgjøres ved loddtrekning.

 

4.6 PROTOKOLL 

a. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

b. Protokollen skal underskrives av 2 valgte protokollvitner.

c. Utskrift av protokollen skal tilgjengeliggjøres for korets medlemmer.

 

§ 5 STYRET

 a. Koret ledes av et styre på 5 medlemmer

b. Styret velges av årsmøtet og skal lede koret i perioden mellom årsmøtene. 

c. Lederen velges av årsmøtet for ett år. 

d. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, men slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år.

e. Styret har mandat til å nedsette nødvendige komiteer/utvalg i perioden, for eksempel note-/musikkutvalg hvor dirigenten er selvskrevent medlem.

f. Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig, eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det.

g. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer og leder er til stede.

h. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

i. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet.

j. Styret skal sende årsmelding til Norsk sangerforum. 

k. Styret skal melde eventuelle adresseendringer til:

  • Norsk sangerforum
  • Andre samarbeidspartnere

 
§ 6 VALGKOMITÈ 

a. Valgkomitéen består av 2 medlemmer valgt av årsmøtet.

b. Valgkomitéens innstilling til valg skal leveres skriftlig til styret innen den frist som angis for innsending av saker i innkalling til årsmøtet. 

 

§ 7 ØKONOMI

 a. Korets økonomi er basert på en årlig medlemskontingent fastsatt av årsmøtet, av tildelinger/tilskuddsordninger som tilstås over de offentlige kulturbudsjett samt inntekter fra opptredener. 

b. Styret skal sørge for god regnskapsførsel og en betryggende forvaltning av koret midler og eiendeler. 

c. Alle tillitsverv i koret er ulønnet.

d. Alle dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsmannsarbeidet dekkes etter forhåndsavtale med styret.

e. Regnskapsåret følger kalenderåret.

f. Avsluttet regnskap skal revideres av årsmøtevalgt revisor før det legges fram for årsmøtet.

g. Forslag til budsjett skal fremlegges årsmøtet for behandling.


§ 8 VEDTEKTSENDRINGER

a. Vedtektene kan bare endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

b. Forslag til endringer må fremmes i samsvar med vedtektenes § 4.1 c.

 

§ 9 OPPLØSNING

 a. Oppløsning av koret kan bare vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

b. Forslag om oppløsning må oppnå minst 2/3 flertall for å være gyldig.

c. Disponering av korets eiendeler og midler bestemmes med alminnelig flertall på samme møte.